Lượt xem

Steve Yoo

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1976-12-15

Nơi Sinh: Seoul, South Korea

Còn được Biết đến Như: Steve Seungjun Yoo, Steve Sueng Jun Yoo, Sung-jun Yoo, Yoo Seung-joon, Yoo Seung-jun, Yoo Seungjun, 스티브 유, 유승준, 劉承俊, 刘承俊

Steve Yoo